Wednesday, 22 February 2012

TAJUK SOALAN KERJA KURSUS GEOGRAFI 2012

TUGASAN 1: EKOSISTEM HUTAN TERGANGGU DI KAWASAN KAJIAN

C a l o n   d i k e h e n d a k i  me n j a l a n k a n   s a t u   k a j i a n   t e n t a n g   e k o s i s t em  h u t a n   t e r g a n g g u di kawasan kajian.

Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:

• Konsep ekosistem hutan
• Kepentingan ekosistem hutan
• Faktor yang menyebabkan ekosistem hutan terganggu
• Kesan ekosistem hutan terganggu
• Cadangan untuk mengurangkan kesan ekosistem hutan terganggu
• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian


ATAU

TUGASAN 2: PERNIAGAAN RUNCIT
(PASAR MALAM/PASAR SARI/PASAR MINGGU/
PASAR TANI/PASAR TAMU/PASAR LAMBAK)

Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang perniagaan runcit yang berfokuskan
perniagaan pasar malam/pasar sari/pasar minggu/pasar tani/pasar tamu/pasar lambak sahaja di kawasan tempat tinggal masing-masing.

Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:

• Konsep dan jenis perniagaan runcit
• Kepentingan perniagaan runcit
• Faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit
• Kesan negatif perniagaan runcit
• Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif perniagaan runcit
• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian